Ajuts i subvencions

El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya ofereix una sèrie de Recursos, Serveis i Prestacions econòmiques a les que podem recórrer:

 

És recomanable començar per demanar el Reconeixement del Grau de Discapacitat i/o el Reconeixement de la situació de Dependència ja que són les claus per a poder accedir, després, a la resta de serveis amb els que podem comptar.

 

El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència. El grau de dependència pot ser moderada, severa o gran dependència en funció de l'ajuda que es necessita per a les activitats diàries. El reconeixement de la situació de dependència d'infants de zero a tres anys es determina a partir d'un barem específic adaptat.

 

Prestació d'Assistència Personal:  Per facilitar a les persones amb dependència l'accés a l'educació i al treball i també perquè puguin desenvolupar les activitats bàsiques diàries amb més autonomia, el Departament de Benestar Social i Família ofereix prestacions econòmiques per contribuir a la contractació de serveis d'assistència personal, durant unes hores al mes.

Hi ha dues modalitats: Prestació d'acompanyament a activitats laborals i/o educatives, i Prestació de suport personal i integració laboral i/o educativa.

 

Assistència Sanitària i prestacions farmacèutiquesLes prestacions d'assistència sanitària i les prestacions farmacèutiques tenen per objecte conservar i restablir la salut de les persones beneficiàries. En la prestació farmacèutica, la dispensa de medicaments és gratuïta i la resta de serveis es presten amb idèntica extensió que els d'assistència sanitària i farmacèutica per malaltia comuna, accident no laboral i maternitat del règim general de la Seguretat Social.
Aquests ajuts formen part de les Prestacions Derivades de la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids.

 

 

El certificat de reconeixement de la situació de discapacitat permet accedir als recursos que ofereix el Departament de Benestar Social i Família i a totes les accions assistencials existents per a persones amb discapacitat:

 

 

Serveis socials per a persones amb discapacitatEls serveis socials per a persones amb discapacitat tenen caràcter prioritari i es faciliten a través de l'oferta del Sistema públic de serveis socials, mitjançant centres i serveis públics o privats concertats degudament acreditats. Hi poden accedir totes aquelles persones que hagin obtingut el reconeixement oficial de la situació de discapacitat en algun dels graus establerts.

 

Ajuts d'atenció social a persones amb discapacitat (PUA): Aquest Programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial, per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

Poden ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts.

 

Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport: És una prestació econòmica de caràcter periòdic destinada a atendre les despeses originades pels desplaçaments fora del domicili habitual de les persones discapacitades que tinguin greus dificultats per utilitzar transports col·lectius.

També el poden percebre les persones amb discapacitat ateses en centres en règim de mitja pensió i en centres en règim d'internat quan es desplacin, 10 o més caps de setmana a l'any, fora del centre.

La quantia del subsidi per a l’any 2014 és de 62,90 € per dotze pagues (754,80 €/anuals).

Aquests ajuts formen part de les Prestacions Derivades de la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids (LISMI).

 

Servei de suport a familiars cuidadors/es i altres cuidadors/es no professionalsTenir cura d'un familiar, amic o amiga, o veí o veïna en situació de dependència és una tasca no burocratitzada ni professionalitzada que es produeix en l'àmbit privat domèstic.

S'anomena cuidador o cuidadora informal o no professional, o curador o curadora aquell familiar o aquella persona que atén de forma continuada una persona en situació de dependència, convisqui amb ella o no, i amb la qual està vinculada afectivament.

S'entén per cuidador o cuidadora principal aquella persona que dedica una gran part del seu temps, mesurat en hores per dia, a tenir cura d'una persona dependent i que ha dut a terme les tasques pròpies de cuidadora almenys durant sis setmanes.

La responsabilitat de tenir cura d'una persona dependent pot ocasionar esgotament físic i emocional més o menys continuat. Per proporcionar a la persona amb dependència una atenció òptima és necessari que la persona cuidadora no professional mantingui el seu equilibri personal i rebi suport per desenvolupar la seva tasca en les millors condicions possibles.

Des del Departament de Benestar Social i Família es promouen diverses actuacions adreçades al suport físic i/o emocional i de caràcter formatiu per atendre les necessitats de les persones cuidadores no professionals.

 

Targeta Acreditativa de la DiscapacitatLa Targeta acreditativa de la discapacitat permet,  acreditar de forma àgil i pràctica davant de terceres persones, el grau de discapacitat, a fi de facilitar l'accés als recursos i serveis vinculats a què es tinguin dret en l'àmbit de Catalunya. És un document públic, personal i intransferible, que cal acompanyar amb el DNI o NIE, vàlida per a tot el territori de Catalunya i amb un format únic per a totes les tipologies de discapacitat.

 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte també ofereix una beca per als estudis de primària i secundària: Ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo: 

 

 

Per a totes aquestes beques i ajuts cal estar a l'aguait per tal de demanar-les dins dels terminis establerts. Per tant és important consultar els webs regularment per tal de que no se'ns passi.