Qui realitza la intervenció?

En cada cas, l’infant o jove compta amb un mínim d’una supervisora clínica i un terapeuta, (en molts casos poden ser dos terapeutes), tots ells llicenciats en Psicología, Psicopedagogía i/o diplomats en Logopedia, Educació Social o Educació Especial i amb una formació específica en Tècniques de Modificació de Conducta i d’altres formacions continuades.


La supervisora clínica lidera la intervenció i supervisa cadascun dels progressos per tal de fer més efectiva l’aplicació de les tècniques. Dirigeix les sessions clíniques i coordina l’equip de professionals que treballen amb l’infant o jove. Els/Les terapeutes treballen directament amb l’infant i les famílies i duen a terme els programes.

 

Els pares i mares estaran sempre informats dels procediments utilitzats i podran aplicar-los a l’entorn més quotidià del nen o nena. Tot l’equip formarà i prepararà les famílies per tal de poder afrontar els reptes diaris que els seus fills o les seves filles presenten. Involucrar les famílies significa passar per un entrenament directe amb l’infant o jove amb l’objectiu d’aconseguir la màxima consistència i coherència en el temps fora de les sessions individuals.