Què són els TEAs?

Què son els Trastorns de l'Espectre Autista

Els Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) engloben un ampli i complexe grup d’alteracions del neuro-desenvolupament. Algunes d’aquestes alteracions tenen entitat pròpia, com per exemple: el Trastorn Desintegratiu de la Infància, el Trastorn Generalitzat Del Desenvolupament No Especificat, les Síndromes de la X Fràgil i de Rett, l’Autisme Clàssic i la Síndrome d’Asperger. Els TEA es presenten en 1 de cada 88 naixements (segons el CDC, Centers for Disease Control and Prevention), i és més freqüent en homes que en dones (en una ràtio de 5 a 1).


Segons els criteris diagnòstics del DSM-V, els trastorns abans esmentats passen a englobar-se tots dins del que s’anomena Trastorn de l’Espectre Autista i, en tot cas, se n’especifica el grau d’afectació. Segons el DSM V, les persones amb TEA es caracteritzen per presentar:

  1. Dèficits persistents en la comunicació i en la interacció social (en diversos contexts, no atribuïbles a un retràs general del desenvolupament).
  2. Patrons de comportament, interessos o activitats restringides i repetitives

La manera en com el TEA afecta a cada persona és altament variada i individualitzada tant en el grau de la simptomatologia com en la forma en que es manifesten les dificultats. D’aquesta manera es poden observar, a part de les característiques bàsiques, dificultats en el llenguatge, el processament cognitiu, l’expressió de les emocions, coordinació motriu, atenció, alteracions gastrointestinals i aspectes de salut com, per exemple, la son. D’altra banda, podem trobar persones amb TEA que han desenvolupat habilitats especials en el camp de la música,les matemàtiques, el visual o l’art.

La simptomatologia de les persones amb TEA, ha de ser present des de la primera infància. Els signes més obvis acostumen a emergir entre els 2 y els 3 anys d’edat, tanmateix, existeixen eines que ens permeten avançar-nos i detectar simptomatologia TEA als 18 mesos d’edat, com el M-CHAT.