Preguntes més freqüents

A continuació us oferim un llistat amb les preguntes més freqüents amb les que ens trobem. Si teniu algun dubte que no quedi resolt en aquesta pàgina, no dubteu en trucar-nos!

1. Quantes hores són les ideals?
2. Quina escola és la ideal?
3. És compatible fer la intervenció amb anar a escola?
4. No sóc de la zona de Barcelona, com puc treballar amb vosaltres?
5. Quant haig d'esperar des de que contacto amb vosaltres fins que comencem la intervenció?
6. Per què és important fer una avaluació inicial?
7. Puc contactar el supervisor fora del que són les Sessions Clíniques?
8. Per què una intervenció en entorn natural i no en un despatx?

1. Quantes hores són les ideals?

En intervenció conductual es parla de quantes més hores millor (horari intensiu) i fins i tot que el millor seria 24 hores al dia 7 dies a la setmana... Nosaltres apostem per aquesta premisa però tenint sempre present que en ella no s'especifica qui ha de dur a terme aquestes hores. Per això en les nostres sessions els terapeutes treballaran els objectius especifics pautats per al nen/a  pero també dedicaran moments  per a  la formació dels pares, avis, cuidadors, professor, etc. L'objectiu d'aquestes formacions es complir amb la premisa inicial i es que si tot l'entorn del nen/a està format i és consistent davant d'aquest, el nen o nena sempre tindrà oportunitats d'aprendre.

El nostre consell es realitzar unes 8-10 hores setmanals amb terapeuta, però això no implica que no poguem adaptar-nos a les diferents situacions familiars i poguem realitzar intervencions de menor quantitat d'hores (mínim 4 hores setmanals) donant sempre molta importancia (especialment en aquestes situacions) a la formació dels cuidadors principals del nen.

  

2. Quina escola és la ideal?

TEAyudo Xarxa de Professionals aposta per la inclusió dels nostres nens per tant, d'entrada, recomanem l'escolarització ordinària amb el suport adequat i necessari per a que el nen o nena es senti acompanyat i pugui treure'n profit.

Creiem que a l'escola ordinaria el nen/a té bons models a imitar (els altres nens) i oportunitats per participar de situacions socials adequades a la seva edat. Alhora això tambè es enriquidor per a la resta de nens de l'aula.

El nostre equip dóna suport a diversos nens a l'aula ordinària i l'objectiu és dotar l'infant de les eines necessaries per poder-se moure i comunicar dins d'aquest àmbit d'una manera adequada i ajustada a les seves necessitats. Així, formem al professorat i personal directe del nen (monitors de menjador i vetlladors), així com al professorat que hi estigui interessat, per tal de que puguin crear noves situacions d'aprenentge pel nen que tenen a l'aula.

 

Vàries de les famílies amb les que treballem formen part al pla pilot que ha signat l'Associació Aprenem amb el Departament d'Ensenyament per a la inclusió de nens diagnosticats de TEA a l'escola ordinària.

 

Això no vol dir que, degut a les característiques d'algun dels nostres nens, no s'aposti per una Escola d'Educació Especial.

 

3. És compatible fer la intervenció amb anar a escola?

Sí! I sempre que sigui possible, és positiu traslladar part de la intervenció a l'escola, ja sigui perquè el nen disposi del suport directe d'un dels nostres terapeutes a l'aula o bé perquè l'escola i el supervisor del nen mantinguin reunions periòdiques on es coordinin per treballar en la mateixa direcció.

Un dels nostres objectius és donar les eines necessàries per a que el nen sigui el més autònom possible. Per tant, quants més àmbits poguem abarcar més oportunitats d'aprenentatge tindrà i més possibilitats de posar-los en pràctica hi haurà!

 

4. No sóc de la zona de Barcelona, com puc treballar amb vosaltres?

Oferim un servei només de supervisions i és la mateixa família la que busca els terapeutes o es formen per ser ells mateixos els que duen a terme la intervenció.

El servei de supervisions inclou la formació dels terapeutes que la família busca així com la dels pares.

 

5. Quant haig d'esperar des de que contacto amb vosaltres fins que comencem la intervenció?

El procès per iniciar la intervenció, tal i com s'explica mes extensament en l'apartat "Què haig de fer per a començar amb vosaltres", inicia amb una valoració que es realitza pels matins al domicili familiar en un termini d'entre 15 dies i un mes. Un cop feta la valoració, en el termini d'una setmana, s'envia la proposta d'intervenció i un cop acceptada per part de la família, concretats el total d'hores d'intervenció a realitzar i els horaris preferents per la família, es crea l'equip. L'objectiu és iniciar la intervenció durant els 15 dies posteriors (màxim un mes) a l'acceptació per part de la família de la proposta d'objectius i horaris.

 

6. Per què és important fer una avaluació inicial?

Aquesta valoració permet fer-nos una imatge de la situació actual del nen, tant pel que fa als seus dèficits com a les seves habilitats, i per tant ajustar els objectius que es presentaran a la família .

Té una durada aproximada de dues hores i s'estructura en tres parts:

-Aproximadament els tres primers quarts d'hora es parla amb la família: passos que han seguit, si hi ha o no un diagnòstic, si han treballat previament amb altres intervencions i de quin tipus, conèixer les habilitats del nen en cadascuna de les àrees de l'aprenentatge així com saber quins són els punts que més  els preocupen.

 

-Un cop acaba aquest primer contacte, ens posem a treballar durant uns altres 45 minuts amb el nen, valorem a través de diferents jocs o activitats i aplicant el métode conductual (reforç positiu) un tastet de les principals àrees d'aprenentage i que ens permetran concretar els objectius més específics a treballar. Aquesta estona ens permet veure com es relaciona l'infant amb l'adult, el seu nivell d'acceptació de les diferents propostes, veure què fa quan no sap resoldre una qüestió i així ajustar més el perfil del nen pel posterior perfil de l'equip assignat.

 

-Finalment ens tornem a reunir amb els pares i expliquem què hem valorat i expliquem el funcionament en quant a horaris i organització del equip en general i intentem concretar les possibilitats horàries de la família. També orientem en cas de necessitar-ho cap a altres serveis que puguin ser de l'interès per la familia i/o el nen, com per exemple obtenció d'un diagnòstic definitiu o associacions de pares (Aprenem). En aquest punt també demanem poder tenir accés a informes d'altres professionals i de l'escola, ja que aquesta informació ajudarà molt a poder ajustar els objectius de la intervenció.

  

7. Puc contactar el supervisor fora del que són les Sessions Clíniques?

Es pot contactar amb el supervisor sempre que sigui necessari, tant via correu electrònic com per telèfon.

Tot i així, és a les sessions clíniques el moment en que es reuneix tot l'equip educatiu i la família iés on es revisa la feina feta en les darreres sessions i es proposen els objectius a treballar fins a la propera sessióclínica. Entre sessions clíniques el supervisor estàen contacte amb l'equip i va fent seguiment de com estan funcionant els procediments pautats o com avancen els objectius. També està en contacte amb la família en cas de ser necessari per assessorar o donar suport en allòque aquesta consideri oportú (per exemple: reunions amb escoles, EAP, procediements de conducta, etc.).

 

8. Per què una intervenció en entorn natural i no en un despatx?

Una de les majors dificultats dels nens amb TEA és la generalització dels aprenentatges, és a dir, saber utilitzar allò que s'apren en un espai concret, amb una persona concreta i un material concret a altres situacions, persones o materials diferents. Per tant si podem estalviar un pas en aquest aprenentatge facilitarem el seu ús funcional.

Per exemple si hem d'ensenyar a un nen a parar la taula, serà mes funcional que li ensenyem allà on haurà de fer-ho habitualment que no en una situació artificial creada en un despatx i que posteriorment siguin els pares que hagin d'aplicar tot el procediment d'aprenentatge a la situació real de casa seva.

Treballar en situació natural permet al nen veure la funcionalitat real dels aprenentatges, a la vegada que permet treballar les habilitats de manera individualitzada i adaptada a la vida quotidiana de cada nen, doncs no tots tenim les mateixes rutines, o costums.